خدمات

 

 

 

مهندس مهرداد سلگی

 

مسئول خدمات شبکه بهداشت و درمان 

 

 

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

 

 

 

واحد خدمات مرکز بهداشت

  

1.        نظارت بر فعاليتهاي كاري نگهبانان مركز بهداشت

2.        تامين نيازهاي واحد نقليه مركز و مراكز بهداشت

3.      نظارت بر فعاليتهاي نيروهاي خدماتي و تنظيم برنامه كاري ماهيانه آنها

4.      نظارت و تامين نيرو و امكانات مورد نياز فضاي سبز مركز بهداشت

5.      نظارت بر كارهاي تاسيساتي و تعميراتي مركز و مراكز تحت پوشش و انجام تعميرات مورد نياز آنها

6.      جمع آوري و ليست قبوض انشعابات چهارگانه مراكز و خانه بهداشت هاي تحت پوشش

7.      پيگيري و مكاتبه با ادارات مربوطه براي رفع مشكلات احتمالي انشعابات مراكز تحت پوشش

8.      تنظيم قرارداداجاره بهاء مراكز اجاره اي تحت پوشش

9.       تنظيم قرارداد دستمزد امام جماعت مركز بهداشت

10.     تنظيم قرارداد آژانس مركز بهداشت

11.     صدور نامه هاي دارايي ماهيانه كليه قرارداهاي مركز بهداشت

12.    صدور نامه هاي تامين اجتماعي ماهيانه كليه قرارداهاي مركز بهداشت

13.   پيگيري خودرو جهت پايش و حضور و غياب پرسنل مراكز تحت پوشش

14.    پيگيري و تامين خودرو جهت مراكز تحت پوشش

15.    تهيه و تنظيم ليست تاخير و تعجيل و پاسهاي ساعتي پرسنل مركز بهداشت

16.    تهيه و سوخت رساني به مراكز تحت پوشش كه فاقد گاز كشي بوده و انشعاب گاز ندارند

17.    پيگيري كليه بيمه نامه هاي خودروها و موتورسيكلت هاي مركز و مراكز تحت پوشش

18.      نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات و ساختمان و تاسیسات آن

19.       نظارت بر کار تاسیسات

20.     نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ثبت آنها توسط نگهبان مربوطه

21.     نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن

22.    نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ، نگهبان ، مرکز تلفن ، آبدارخانه و تاسیسات

23.   برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی

24.    تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعت کشیک نگهبانان و کنترل ورود و خروج آنان

25.   پی گیری در جهت تخلیه زباله های معمولی و سوزاندن زباله های عفونی

26.   راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

27.    نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

28.    سرکشی مدام از قسمتهای مختلف واحدها در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت

 

 

 

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند