امور عمومي

مسئول امور اداری:

آقای کامران سلگی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه کار : 19 سال

 

شرح وظایف:

نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

 سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .

تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .

.صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
 
شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
.
انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد

تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
.
تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن
.
انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني
.
تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

 
پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

 
نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان

 
نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه

نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه

نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد

نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

 

 

 

 

 

   دانلود : بيمه مكمل           حجم فایل 377 KB
   دانلود : آیین نگارش مکاتبات اداری           حجم فایل 752 KB
   دانلود : ارسال دستور العمل مدیریت بالینی مناسب موارد عفونت تنفسی شدید حاد- کورونا ویرئس جدید –اردیبهشت 92           حجم فایل 256 KB
   دانلود : شیوه نامه گواهینامه نوع دوم موضوع ماده 41 دستور العمل آموزش و توانمند سازی کارکنان           حجم فایل 340 KB
   دانلود : فرم طرح تحقيقاتي HSR جديد سال 92           حجم فایل 285 KB
   دانلود : طرح طبقه بندي مشاغل           حجم فایل 2263 KB
   دانلود : اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت در سال ٩٢           حجم فایل 1555 KB

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند