درباره ما

. در واقع فعاليت هاي درماني در كشور از زمان ناصرالدين شاه و فعاليت دارالشفا سابقه دارد . اولين قانون مربوط به قانون طبابت مصوب 1290 مي باشد .سال 1305 به عنوان سال ايجاد تشكيلات قانوني در ارتباط با فعاليت هاي بهداشتي و درماني را مي توان شناسايي نمود .در ذيل به صورت فهرست از بعضي از موارد قانوني كه اثرات ساختاري و تشكيلاتي در ساختار سازماني وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي داشته است آورده شده است .
تشكيل ادراه به كل صحيه در سال
1305 (بهمن ماه ) با توجه به قانون تمركز موسسات صحي مملكتي در اداره كل صحيه .

تبديل اداره كل بهداري به وزارت بهداري طبق اطلاحيه قانون بودجه كل سال 1320 كشور مصوبه هشتم آبان ماه 1320 .
 
واگذاري موسسات و امور درماني وزارت بهداري به شيرو خورشيد ( طبق تبصره 56 قانون بودجه سال 1344 كل كشور ).
 
تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به موجب قانون مصوب تيرماه 1355.
تشكيل سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها يا فرمانداري كل طبق قانون مصوب 10/8/1355 .
تشكيل وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي
به موجب قانون تشكيل وزارت بهداشت مصوب 24/7/1364..

تاريخچه شبکه های بهداشت و درمان:

جريان شكل گيري شبكه هاي بهداشتي درماني كشور در بعد از انقلاب اسلامي ( از سال 1358 ) آغاز گرديده و در سطح وزارت بهداشت گروههاي كاري متعدد متشكل از صاحبنظران و اساتيد وقت  تشكيل گرديد از جمله اين گروهها مي‌توان به گروه برنامه ريزي خدمات بهداشتي ( با 5 كميته آموزش بهداشت ، بهداشت خانواده و مدارس ، بيماريهاي واگير و غير واگير ، بهداشت محيط  اشاره نمود. ) سياست ها و خط مشي ها و اولويتهاي برنامه هاي بهداشتي در سال 1360 تهيه و ارائه گرديد . سپس شرح وظايف ارتباط واحدها ، نيروي انساني مورد نياز و تنظيم برخي از معيارها و استانداردها براي خدمات تدوين گرديد . براي روشن شدن مفهوم ، مسير و حجم عمليات اجرائي گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهيه طرح هاي گسترش شبكه ها ضرورت پيدا كرد .


اهداف و وظایف شبکه بهداشت و درمان
هدف :
فراهم آوردن موجبات تامين بهداشت و درمان كليه افراد از طريق گسترش خدمات بهداشتي ، درماني و آموزشي .


وظايف اساسي :


-تامين بهداشت عمومي و ارتقا سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا در زمينه بهداشت محيط ،‌مبارزه بابيماريها ،‌تغذيه و تنظيم خانواده، بهداشت دهان و دندان ،‌آموزش بهداشت عمومي ،‌بهداشت كار ،‌بهداشت مدارس و شاغلين با تاكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط .
ايجاد نظام هماهنگ بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان .
فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق ايجاد مراكز درماني دولتي و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري موسسات خيريه و بخش خصوصي و انواع بيمه هاي درماني ..
تامين و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي ،‌ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي سرپرست و نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و موسسات خصوصي جهت ارائه خدمات مذكور .

تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به


الف : خدمات بهداشتي ،‌درماني ،‌بهزيستي ،‌دارويي .
ب : مواد دارويي ،‌خوراكي ، آشاميدني ،‌بهداشتي ،‌آرايشي و آزمايشگاهي تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توان بخشي .
ج : بهداشت كليه موسسات واحدهاي خدماتي و توليدهاي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق .صدور ،‌تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه ها :


الف : موسسات پزشكي ،‌دارويي ، بهزيستي و كارگاهها و موسسات توليد مواد خوراكي ،‌آشاميدني و بهداشتي و آرايشي .
ب : ساخت فراورده هاي دارويي و مواد بيولوژيك ،‌خوراكي ،‌آشاميدني بهداشتي و تنجام نظارت و كنترل كيفي و تعيين ضوابط و مقررات لازم بهداشتي مذكور .
صدور پروانه اشتغال هزينه خدمات تشخيصي و درماني ،‌دارويي ،‌بهزيستي و تعيين تعرفه هاي مربوط  در بخش دولتي و غير دولتي و تعيين شهريه آموزشهاي غير رسمي و آزاد در زمينه ها ي مختلف علوم پزشكي .
تعيين ضوابط مربوط به ورود ،‌ساخت ، نگهداري ، صدور ، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر ،‌خوراكي ،‌آشاميدني ،‌بهداشتي ،‌آرايشي آزمايشگاهي و فرآورده ها ي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توان بخشي وارزشيابي ،‌نظارت و كنترل ضوابط مذكور .

بازگشت

اوقات شرعی
آرشيو اخبارIانتقادات و پیشنهاداتIدرباره شهر ماIنقشه سایتIدانلودIسايتهاي مرتبطIمقالات پزشكيIتفرجگاههاي نهاوندIآثار تاريخي نهاوند